Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Priopćenje Upravi: Upozorenje na nepravilnosti i nezakonitosti u kolektivnom pregovaranju na razini HEP grupe
 
 • Zagreb, 8. ožujka 2016.

  Upućuje se:
  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
  n/r predsjednika Uprave, mr.sc. Perice Jukića

  Poštovani,

  Obavještavamo vas da su sindikati HES i NSR HEP-a ponudili pisani Sporazum TEHNOS-u, sastavljen temeljem odredaba članka 7.st.2. Zakona o reprezentativnosti udruga sindikata i poslodavaca (dalje u tekstu: Zakon). U Sporazumu navedeni sindikati pretpostavljaju i utvrđuju uvjete reprezentativnosti sindikata neovisno o uvjetima propisanim Zakonom, te sami, bez službenog dokumenta od strane poslodavca, utvrđuju da je razina kolektivnog pregovaranja Udruga poslodavaca HEP-a. Time pojedini sindikati sebe stavljaju u nadređeni položaj osporavajući ostalim sindikatima njihovo temeljno pravo na kolektivno pregovaranje i potpisivanje kolektivnog ugovora te ih dodatno pokušavaju omalovažiti tražeći da se sporazumiju o svojoj nereprezentativnosti. Nasuprot tome, logika Sporazuma bi trebala biti međusobno sporazumijevanje o pravima svih sindikata (u ovom slučaju, o pravu svih na reprezentativnost).

  ~ Važno je za istaknuti da se razina utvrđivanja reprezentativnosti sama po sebi ne podrazumijeva, jer sukladno Statutu Udruge poslodavaca HEP-a svrha njenog djelovanja nije sklapanje jednog Kolektivnog ugovora za cijelu korporaciju. Kada bi postojala volja za solidarnu suradnju među svim sindikatima, takva bi se opcija mogla dogovoriti u naprijed citiranom Sporazumu koji bi bio sastavljen u skladu sa člankom 7.st.2. Zakona, bez nepotrebnih odredaba koje ne proizlaze iz Zakona, a koje su u Sporazum unesene od strane NSRHEP-a i HES-a. Time je vidljivo da su HES i NSRHEP-a novonastalu situaciju nakon osnivanja Udruge poslodavaca HEP-a zloupotrijebili, te ponovo, iako je Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata promijenjen, samostalno i bez sporazuma sa ostalim sindikatima (kako to proizlazi iz Zakona) utvrđuju razinu kolektivnog pregovaranja. TEHNOS okuplja znatan broj vrlo stručnih radnika, onih koji brinu za pogone od 0-24 sata, kao i onih radnika koji su okosnica proizvodne djelatnosti HEP-a, u ime kojih se ne može dozvoliti prihvaćanje ovakvih Sporazuma. Stoga je Glavni odbor TEHNOS-a donio odluku o nepotpisivanju takvog Sporazuma, ocijenivši ga neprihvatljivim.

  TEHNOS je ovakvo postupanje navedenih sindikata, kao i samo osnivanje Udruge poslodavaca HEP-a, ocijenio kao dogovoreno, sa namjerom pogodovanja HES-u i NSRHEP-u, a sve sa svrhom isključenja ostalih sindikata iz procesa kolektivnog pregovaranja. Na takav zaključak navodi nas nepravilnost, kojom je poslodavac HEP d.d. (100%-tno vlasništvo države) sa ovisnim društvima koji zajedno na tržištu djeluju kao korporacija, prošle godine osnovao Udrugu poslodavaca HEP-a u koju su „dobrovoljno“ učlanjena sva ovisna trgovačka društva, unatoč tome što ovisna društva nemaju stupanj samostalnosti koji bi zadovoljio načelo dobrovoljnosti iz Konvencije broj 87. MOR-a. TEHNOS-u je poznato da neovisnosti i dobrovoljnosti ovisnih trgovačkih društava nema, jer se istima upravlja iz jednog mjesta u Upravi sukladno Statutu, jer za sva ovisna društva vrijede korporativna pravila koja donosi HEP d.d. i međusobni Ugovori kojima se uređuju granice njihove samostalnosti. Na odsustvo načela „dobrovoljnosti“ prilikom osnivanja Udruge poslodavaca HEP-a upozorio je i predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca.

  Vezano uz navedeno, a zbog nepostojanja ključnih uvjeta koji proizlaze iz odredaba Konvencije MOR-a o slobodi udruživanja br. 87. i Zakona o radu, TEHNOS je nadležnom tijelu poslao zahtjev za ukidanjem rješenja o osnivanju Udruge poslodavaca HEP-a.

  Osim što TEHNOS neće nikada priznati da je nereprezentativan sindikat, jer takva tvrdnja HES-a i NSRHEP-a nikada niti neće biti istina, ma kakvim mjerilima i propisima se služili i ma kakve nove Udruge osnivali i razine dogovarali, važno je istaknuti da u takvim, „slijepim“ pokušajima Uprava HEP-a d.d. koja „kreira“ uvjete za pregovaranje na strani poslodavca upada u vlastite greške i čini brojne nezakonite radnje. Jedna od takvih je već spomenuto osnivanje Udruge poslodavaca unutar same korporacije samo da bi se udovoljilo navedenim sindikatima kako bi jedino oni mogli pregovarati. Ovo je ujedno presedan u praksi slobode udruživanja od kada je Hrvatska slobodna i neovisna država, a presedan je i u okvirima EU čija smo članica. Korporacija u 100% državnom vlasništvu za potrebe kolektivnog pregovaranja sa sindikatima ne može biti ujedno i Udruga poslodavaca utemeljena na načelu dobrovoljnosti, jer te dobrovoljnosti nema i ne može je biti.

  Nadalje, važeći Kolektivni ugovor od 1. listopada 2014. godine, koji je sklopljen sa sindikatima HES i NSRHEP-a također predstavlja NEZAKONITI postupak, odnosno, sklopljen je suprotno odredbama članka 12. st.1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata koji je stupio na snagu u kolovozu 2014.g. Prilikom novih pregovora o tom Kolektivnom ugovoru, sukladno citiranoj odredbi Zakona trebalo je provesti utvrđivanje reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora po svakom ovisnom društvu. To je izostalo, vjerojatno iz razloga što bi tada i TEHNOS morao biti uključen u pregovore. Tako je suprotno odredbama članka 12. Zakona sklopljen (nezakonito!) novi Kolektivni ugovor samo sa dva „reprezentativna“ sindikata.

  Unatoč tome, TEHNOS je tu činjenicu odšutio, nije osporavao sklopljeni kolektivni ugovor i nije tražio štetu koja mu je nanesena zajedničkim činom udruženih sindikata i poslodavaca prvenstveno protiv interesa članova TEHNOS-a ali i svih ostalih radnika.

  Ova sprega poslodavca i sindikata kojom se omogućuje pojedinim sindikatima koji ne žele sa TEHNOS-om „razinu“ pregovaranja, vrlo je prepoznatljiv modus sindikalnog djelovanja u Hrvatskoj. Nismo iznenađeni jer vi dijalog sa TEHNOS-om vodite samo onda kada morate, a nikako u svrhu pozitivnog socijalnog dijaloga.

  TEHNOS o ovoj sprezi više neće šutjeti i mirno promatrati. O svemu će se obavijestiti ured Vlade RH i druge državne institucije, koji sigurno razlikuju korporaciju u vlasništvu države od Udruge poslodavaca utemeljene na dobrovoljnom principu.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl. ing.
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design