Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Zahtjev: Preispitivanje Rješenja KLASA: UP/I-007-03/15-01/15, URBROJ: 524-03-01-02/2-15-2 od 30. studenoga 2015. godine
 
 • Zagreb, 12. veljače 2016.

  Upućuje se:
  MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
  Ministrica dr.sc. Nada Šikić
  10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

  Poštovana,

  TEHNOS - Strukovni sindikat radnika Hrvatske elektroprivrede je dana 22. prosinca 2015. godine iz Sektora za ljudske potencijale HEP-a d.d. zaprimio predmetno rješenje (u privitku), kojim se obavještavaju svi sindikati da je u registar udruga koji se vodi u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, u knjigu udruga poslodavaca broj 1. pod registarskim brojem UP 59, upisana Udruga poslodavaca Hrvatske elektroprivrede, skraćeni naziv: Udruga poslodavaca HEP-a, osobni identifikacijski broj (OIB) 31047929134, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 37.

  ~ TEHNOS - Strukovni sindikat radnika Hrvatske elektroprivrede, u svojstvu socijalnog partnera, sindikata koji je osnovan i djeluje u skladu sa načelom dobrovoljnosti i nezavisnosti sukladno Konvenciji broj 87. Međunarodne organizacije rada i odredbama Zakona o radu zahtjeva preispitivanje i ukidanje rješenja navedenog u predmetu, držeći da prilikom njegovog donošenja nisu bili ispunjeni osnovni uvjeti za osnivanje i upis Udruge poslodavaca HEP-a, a ne postoje ni danas.

  Navedeno se obrazlaže slijedećim razlozima:

  • Nije bilo poštivano temeljno načelo iz članka 1. Konvencije broj 87., a to je, sloboda udruživanja. Uvidom u Statut Udruge poslodavaca vidljivo je da se u članku 10. Statuta u st.(1) navodi da je „članstvo u Udruzi dobrovoljno“, ali, u stvarnosti ono to nije iz razloga što se radi o trgovačkim društvima koja temeljem Zakona o trgovačkim društvima djeluju kao korporativna društva u sastavu HEP-a d.d., koja nisu samostalna u odlučivanju, odnosno, imaju ograničenu samostalnost u skladu sa pravilima koja utvrđuje osnivač HEP d.d. i Vlada RH. Razina samostalnosti i slobode postupanja, pa i raspolaganja svojom voljom kod trgovačkih društava ograničena je Ugovorom i drugim aktima koje je u svrhu upravljanja korporacijom donio osnivač, HEP d.d.

  • Drugi razlog, koji također proizlazi iz odredbe članka 10 st.2. Statuta Udruge je do sada nepoznat u praksi udruživanja, a to je, da se ova Udruga ograničava isključivo na „pravne osobe u sastavu HEP grupe, o čijem članstvu odlučuje izvršni odbor Udruge u skladu sa odredbama ovog Statuta“. Dakle, Udruga koja se osporava, zapravo je „zatvorena“ za sve ostale poslodavce koji djeluju na tržištu električne energije i čiji bi bio interes da se učlane u Udrugu. U primjeni je dakle izostalo načelo demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje poslodavaca u djelatnosti elektroprivrede.

  • Nadalje, sljedeći bitan razlog zbog kojeg se traži preispitivanje, odnosno ukidanje predmetnog rješenja je u tome što su se u osnivanje predmetne Udruge uplele javne vlasti, uključujući i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u bivšem sazivu, suprotno odredbama članka 3. točke 2. Konvencije broj 87. U dosadašnjoj praksi osnivanja udruga poslodavaca upravo zbog ove odredbe Konvencije broj 87. MOR-a javna poduzeća koja su u 100% vlasništvu države i trgovačka društva koja su od njih osnovana, ali djeluju kao korporacije, nisu se udruživala u Udruge poslodavaca. Ne može se govoriti o dobrovoljnosti u takvoj vlasničkoj strukturi, kada se poslovanje odvija isključivo temeljem zahtjeva osnivača, Vlade Republike Hrvatske. Logično je da za javna poduzeća vrijede druga pravila i da ne postoje uvjeti za primjenu načela dobrovoljnosti i nezavisnosti od javnih vlasti, jer su ona osnovana od države i djeluju u skladu sa zahtjevima tijela koja su imenovana od Vlade RH.

  • Statut Udruge poslodavaca HEP-a nije utemeljen i donesen na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova, kako je to uređeno člankom 172.st.1. Zakona o radu (N.N. 93/14) iz svih naprijed navedenih razloga, te je tijelo ovlašteno za registraciju Udruge, odnosno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, temeljem članka 179. st.1. Zakona o radu bilo dužno odbiti zahtjev za upis Udruge poslodavaca HEP-a u registar.

  • Statut Udruge poslodavaca HEP-a također je manjkav u dijelu koji se odnosi na kolektivno pregovaranje, jer ne sadrži odredbe o tijelima ovlaštenim za sklapanje kolektivnog ugovora te odredbe o uvjetima i postupku organiziranja industrijskih akcija (lock-out), iako bi takve odredbe morao sadržavati sukladno članku 172.st.3. Odredbe sadržane u članku 2. Statuta Udruge su nepotpune i nejasne.

  • Da Udruga poslodavaca HEP-a nije utemeljena sukladno članku 165.st.2. Zakona o radu vidljivo je i iz strukture propisane Statutom, kao i načina djelovanja. Trgovačka društva koja su dio korporacije HEP-a d.d. i posluju na tržištu kao ovisna društva ne mogu i ne smiju, na drugoj strani, djelovati kao Udruga utemeljena na dobrovoljnosti članova, jer takve dobrovoljnosti ovdje ne može biti i nema je. Uvidom u Statut vidljivo je da je struktura upravljanja Udrugom istovjetna strukturi upravljanja trgovačkim društvima, da je predsjednik Udruge ujedno i predsjednik Uprave, a da su članovi direktori ovisnih društava ili njihovi imenovani opunomoćenici. Vanjskim je članovima udruživanje zabranjeno temeljem Statuta.

  • Stvarni razlog zbog kojega je Udruga poslodavaca HEP-a utemeljena i upisana u registar vidimo u činjenici koja proizlazi iz članka 12. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (dalje: Zakon) sa ciljem da HEP d.d. i korporativna, ovisna društva osnovana od HEP-a d.d., izbjegnu obvezu kolektivnog pregovaranja po pojedinim trgovačkim društvima kako je to navedeno u Zakonu. Na taj način se izbjegava, odnosno ne dopušta kolektivno pregovarati sa reprezentativnim sindikatima po pojedinim trgovačkim društvima koja su osnovana za obavljanje poslova različitih djelatnosti. Drugim riječima, utvrđivanje reprezentativnosti sindikata usmjerava se na razinu Udruge poslodavaca HEP-a, zbog čega više sindikata nije u mogućnosti ugovarati uvjete za rad kroz kolektivno pregovaranje na razini pojedine djelatnosti, iako na nekima od njih imaju reprezentativnost pa čak i natpolovičnu većinu sindikalno organiziranog članstva.

  • Osnivanjem Udruge poslodavaca HEP-a pogoduje se „velikim“ sindikatima na štetu manjih, a što je nedopustivo prema Konvencijama br.87. i 98. MOR-a koje su iznad nacionalnih zakona.

  Zbog svega ovdje navedenog, TEHNOS zahtijeva da se predmetno rješenje preispita i ukine, jer bi ovakva praksa, ukoliko bi opstala, bila presedan u praksi udruživanja i kolektivnog pregovaranja.

  Molimo Vas da nas u roku od 8 dana obavijestite o učinjenom u navedenom predmetu.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  DENIS Geto, dipl. ing.
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design