Trebaju li svi radnici HEP-a imati ista prava?
DA
NE, članovi SINDIKATA veća prava od drugih radnika
NE, samo članovi VEĆIH SINDIKATA veća prava
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Očitovanje: Sporazum sindikata od 03. veljače 2016.godine
 
 • Zagreb, 12. veljače 2016.

  Upućuje se:
  HRVATSKI ELEKTROGOSPODARSKI SINDIKAT ( HES )
  NEZAVISNI SINDIKAT RADNIKA HEP-a ( NSRHEP-a )
  HRVATSKI ELEKTRODISTRIBUCIJSKI SINDIKAT (HEDISS)
  SAMOSTALNI SINDIKAT ENERGETIKE,KEMIJE I NEMETALA (EKN)

  Poštovani,

  Na zajedničku inicijativu sazivača, Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata (HES-a) i Nezavisnog sindikata radnika HEP-a (NSR HEP-a), dana 03. veljače 2016. godine u Zagrebu, u zgradi HEP-a d.d., Ulica grada Vukovara 37, održan je sastanak sindikata koji imaju radnike, članove kod poslodavaca koji su udruženi u Udrugu poslodavaca HEP-a (navedeni u naslovu i predstavnik TEHNOS-a) a radi sklapanja Sporazuma u skladu sa člankom 7.st.2. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (Narodne novine br. 93/14 i 26/15, dalje u tekstu: Zakon). Na sastanku su, nakon prezentiranja broja članova sindikalno organiziranih radnika na razini svih trgovačkih društava kojima je osnivač HEP d.d., po zastupljenim sindikatima, sazivači sastanka prisutnima podijelili prijedlog Sporazuma kojim bi svi sindikati koji djeluju na razini svih trgovačkih društava osnovanih od HEP-a d.d. trebali potvrditi da su reprezentativni sindikati za kolektivno pregovaranje za novi kolektivni ugovor dva sindikata, odnosno, Hrvatski elektrogospodarski sindikat i Nezavisni sindikat radnika HEP-a. Isti prijedlog Sporazuma na samom su sastanku potpisala četiri ovlaštena predstavnika sindikata (u naslovu), a TEHNOS se ovim putem na isti očituje na slijedeći način:~

  1. Tekst Sporazuma u preambuli poziva se na članak 7.st.2. Zakona. Navedena odredba ne navodi uvjete za utvrđivanje reprezentativnosti, već definira osnovno pravilo za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata po kojem se smatra da je svaki sindikat reprezentativan ukoliko mu niti jedan drugi sindikat ne osporava reprezentativnost, te u tom slučaju reprezentativnost nije potrebno utvrđivati prebrojavanjem članova sindikata (presumirana reprezentativnost). Dakle, svi sindikati, bez obzira na broj članova koje organiziraju, mogu priznati jedan drugome reprezentativnost i o tome sklopiti Sporazum te isti dostaviti nadležnom tijelu sukladno odredbama članka 27.st.2. Zakona. To se moglo učiniti i u ovom slučaju te sklopiti takav Sporazum među sindikatima kojim bi se priznala reprezentativnost svim sindikatima koji djeluju na željenoj razini pregovaranja i temeljem tako priznate reprezentativnosti odredio sastav Pregovaračkog odbora na strani sindikata. Međutim, namjera sazivača sastanka, koji su izradili prijedlog Sporazuma bila je drugačije prirode, odnosno, od ostalih sindikata je zatražena pisana suglasnost, tj. potvrda, da su reprezentativna samo dva sindikata na razini svih trgovačkih društava kojima je osnivač HEP d.d., te da će upravo oni pregovarati i sklopiti jedan Kolektivni ugovor.

  2. Nastavno na navedeno, u članku 1. Sporazuma nepotrebno se od strane njegovih predlagača presumira razina kolektivnog pregovaranja, jer ona izričito ne proizlazi iz odredaba članka 2.st.1. Statuta Udruge poslodavaca Hrvatske elektroprivrede d.d. u koji je izvršen uvid, a u kojem stoji odredba: „Svrha Udruge je: - zastupanje članova u području kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora;“ Iz navedenog ne proizlazi da je moguće sklopiti samo jedan kolektivni ugovor, već se govori o sklapanju više kolektivnih ugovora. TEHNOS smatra da članak 1. Sporazuma nije u skladu sa namjerom i svrhom njegova sklapanja koja proizlazi iz članka 7.st.2. Zakona, te da isti ne može biti sastavni dio Sporazuma kojega bi eventualno, sukladno Zakonu sklopili sindikati.

  Budući da predmetni Sporazum nije sastavljen na način kojim bi se utvrdila reprezentativnost svih sindikata koji djeluju u trgovačkim društvima u vlasništvu HEP-a d.d. (što članak 7. st.2. Zakona omogućuje), TEHNOS smatra da ne postoje uvjeti za sklapanje ovakvog Sporazuma sindikata, te isti vraća nepotpisan.

  U svrhu što bolje buduće suradnje, TEHNOS može pristati na potpisivanje samo onog Sporazuma koji je zaista u duhu članka 7.st.2., odnosno u kojem je i TEHNOS-u priznata reprezentativnost.

  Ukoliko neki od sindikata odbijaju navedeno sporazumijevanje o reprezentativnosti sukladno odredbama članka 7.st.2. Zakona, pozivaju se sindikati da utvrde reprezentativnost pred Povjerenstvom, u skladu sa odredbama članka 7.st.4. Zakona, imajući u vidu i mogućnosti koje proizlaze iz članka 12.st.1. Zakona, da se reprezentativnost utvrđuje i na razini pojedinog poslodavca, odnosno društva osnovanog od HEP-a d.d.

  Na adresu Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata, uz ovaj dopis vraća se i svih pet primjeraka dostavljenog Sporazuma bez potpisa TEHNOS-a.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  DENIS Geto, dipl. ing.
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
4/10/2020
4/7/2020
4/1/2020
3/29/2020
4/30/2019
12/18/2018
10/17/2018
 
  Sva prava pridržana A design