Trebaju li svi radnici HEP-a imati ista prava?
DA
NE, članovi SINDIKATA veća prava od drugih radnika
NE, samo članovi VEĆIH SINDIKATA veća prava
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Očitovanje o zahtjevu za ponovno utvrđivanje reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora za HEP grupu
 
 • Zagreb, 24. siječnja 2014.

  POVJERENSTVU ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI


  Poštovani,

  Temeljem vašeg predmetnog zahtjeva (KLASA: 006-04/13-06/22, URBROJ: 689/2-14-2), kojeg smo primili 16. siječnja 2014.g., TEHNOS - Strukovni sindikat radnika HEP-a očituje se kako slijedi:

  TEHNOS prihvaća činjenicu o potrebi provođenja novog postupka utvrđivanja reprezentativnosti sindikata, iznesenu u zahtjevu grupe poslodavaca koju čine HEP d.d. i trgovačka društva osnovana od HEP-a d.d., a koja je temeljena na statusnim promjenama i neistovjetnosti sadašnje razine poslodavaca u odnosu na razinu prilikom zadnjeg utvrđivanja reprezentativnosti i donesenog rješenja o reprezentativnosti sindikata (KLASA: 006-004/12-06/06, URBROJ: 689/1-12-6). ~

  Unatoč tome, TEHNOS ne podržava način na koji poslodavci definiraju „grupu poslodavaca“ kao razinu za kolektivno pregovaranje. Smatramo da nije u skladu sa zakonom način na koji poslodavci manipuliraju nazivljem „HEP grupa“, „grupa poslodavaca“ i „više poslodavaca“. Ako su sva društva čiji je HEP d.d. vlasnik dio kolokvijalnog naziva „HEP grupa“, zašto neka od njih (APO d.o.o., Plomin holding d.o.o.) nisu bila uključena prilikom prethodnog utvrđivanja reprezentativnosti, za razliku od nekih drugih poput HEP–Razvoj višenamjenskih nekretninskih projekata d.o.o. ili HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. za kojeg se znalo da ne smije biti stranka takvog kolektivnog ugovora slijedom odredbi Trećeg energetskog paketa EU. Osim što ovakvo definiranje razine za utvrđivanje reprezentativnosti nije u skladu sa člankom 12. stavkom 2. Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje („Narodne novine“ broj 82/12 i 88/12) (dalje u tekstu: Zakon), takvom praksom poslodavci prije svakih kolektivnih pregovora mogu mijenjati razinu kolektivnog pregovaranja mijenjajući sastav svoje tzv. „grupe“, tražiti novo utvrđivanje reprezentativnosti te time oduzimati većinu dragocjenog vremena i opstruirati kolektivne pregovore.
  Smatramo da poslodavci namjerno žele obmanuti Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti (dalje u tekstu: Povjerenstvo), kako u prethodnom tako i u ovom postupku utvrđivanja reprezentativnosti sindikata, krivom interpretacijom razine utvrđivanja reprezentativnosti i kolektivnog pregovaranja. Prethodno navedeni primjer to upravo i dokazuje.

  Naročito ističemo da su trgovačka društva kojima je HEP d.d. osnivač, osnovana sa svrhom obavljanja različitih djelatnosti čija područja djelovanja nisu u istoj skupini prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, te bi bilo bitno utvrditi reprezentativnost sindikata na razini svakog pojedinog trgovačkog društva u svrhu omogućenja reprezentativnim sindikatima da pregovaraju o interesnim pitanjima radnika iz pojedinog trgovačkog društva. Naime, niti jedan od registriranih sindikata u HEP-u d.d. i društvima kojima je HEP d.d. osnivač nema više od 20% članova na razini svih trgovačkih društava pojedinačno, pa svrha interesnog predstavljanja i zastupanja u kolektivnom pregovaranju ne bi bila ispunjena kada bi i dalje samo dva sindikata (kojima je utvrđena reprezentativnost) zastupala sve sindikalne članove. Budući su i poslodavci kao pojedinačna trgovačka društva podnijeli zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, TEHNOS zahtjeva da se postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje provede na razini svakog trgovačkog društva HEP grupe. To je ujedno i jedini ispravan način određivanja razine reprezentativnosti sukladno članku 12.st.2. Zakona. Kako bismo i formalno pomogli donošenju pravilne i pravedne odluke Povjerenstva, na današnji dan smo Povjerenstvu podnijeli zahtjeve za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje za dva poslodavca (HEP-Proizvodnja d.o.o. i HEP-Trgovina d.o.o.) u kojima TEHNOS ima više članova od drugih sindikata.

  Ujedno, iskustvo od posljednjeg utvrđivanja reprezentativnosti pokazuje da ranije utvrđeni reprezentativni sindikati nisu prilikom kolektivnog pregovaranja za važeći kolektivni ugovor HEP grupe poštivali odredbe članka 9.st.6. Zakona, jer su izričito zabranili da na sjednicama pregovaračkih odbora prisustvuju sindikati koji nisu reprezentativni da bi imali mogućnost iznositi svoje stavove i prijedloge. Uz to, zabranili su da drugi sindikati dobiju obavijesti o tijeku pregovora. Na poziv TEHNOS-a i drugih sindikata (kako u 2012. tako i u 2013. godini) da se sklopi sporazum o sastavu Pregovaračkog odbora sindikata u skladu sa odredbama članka 7.st.2. Zakona, niti jedan od ranije utvrđenih reprezentativnih sindikata se nije izjasnio. Takvo ponašanje reprezentativnih sindikata govori da oni ne zastupaju pravično radnike u svim trgovačkim društvima, a posebice u onima gdje imaju malo članova.

  Stoga, a uvažavajući sve navedeno, te pravo svakog sindikata da u kolektivnom pregovaranju zastupa interese svojih članova, TEHNOS zahtjeva da se reprezentativnost sindikata utvrdi na razini HEP-a d.d. i svakog trgovačkog društva kojemu je HEP d.d. osnivač, a koje se nalazi u sastavu HEP grupe. Po donošenju rješenja o reprezentativnosti sindikata na razini HEP-a d.d. i po trgovačkim društvima od strane Povjerenstva, svim bi reprezentativnim sindikatima (koji imaju najmanje 20% članova u nekom od trgovačkih društava koje je u sastavu HEP grupe) bilo omogućeno da u skladu sa odredbama članka 9.st.1. sastave Pregovarački odbor sindikata koji bi pregovarao na razini HEP grupe sa Pregovaračkim odborom sastavljenim od predstavnika svih poslodavaca.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
4/10/2020
4/7/2020
4/1/2020
3/29/2020
4/30/2019
12/18/2018
10/17/2018
 
  Sva prava pridržana A design